Custom Query (7 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#32 nowy portal civl new somebody zadanie major 5.0.54
#35 Leonardo API new somebody błąd major
#37 Obsługa tasków new somebody ulepszenie major 5.0.54
#45 Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna new somebody błąd major 5.0.54
#5 odtworzenie historycznych zapisów systemu trac assigned Robert Grubba błąd minor 5.0.54
#21 Ocenianie Startowisk new somebody ulepszenie minor 5.0.54
#55 Widget paraglidigng earth new somebody błąd minor 5.0.54
Note: See TracQuery for help on using queries.