#61 closed błąd (fixed)

raport klifowy się nie generuje

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.37
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

ostatni wygenerowany raport - 29 października

Change History (1)

comment:1 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

problem wyniknął ze względu na zmianę polityki wykorzystywania google maps - do skryptów trzeba było dodać klucz api.

Note: See TracTickets for help on using tickets.