Opened 2 years ago

Last modified 6 months ago

#21 new ulepszenie

Ocenianie Startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.55
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Rozważyć dorabianie mechanizmu pozwalającego ocenić startowisko pod kątem:

  • poziomu trudności startu
  • poziomu trudności latania
  • poziomu trudności lądowania
  • poziomu trudności dojazdu

Change History (5)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.505.0.51

comment:2 Changed 18 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.515.0.52

comment:3 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.525.0.53

Przenoszę realizację na później ze względu na małe zainteresowanie ze strony społeczności

comment:4 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.535.0.54

comment:5 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.545.0.55
Note: See TracTickets for help on using tickets.