Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#21 closed zadanie (fixed)

Przygotowanie offlineowego środowiska dev

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: critical Milestone: 5.0.31
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przygotowanie offlineowego środowiska na potrzeby testów / rozwoju aplikacji leonardo.pgxc.pl.

Change History (1)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Offlineowe środowisko dev/tst przygotowane, pozostaje przygotowanie podstawowej dokumentacji.

Note: See TracTickets for help on using tickets.