Opened 22 months ago

Last modified 6 months ago

#32 new zadanie

nowy portal civl

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.55
Component: frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

civlrankings.fai.org został zastąpiony https://civlcomps.org/, bazy nie są synchronizowane i trzeba przerobić mechanizm rejestracji tak aby pobierał dane z nowego systemu civl

Change History (6)

comment:1 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.51

comment:2 Changed 18 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.515.0.52

Niestety CIVL nadal nie wystawił API na wzór tego ze starszej wersji strony.

comment:3 Changed 15 months ago by Robert Grubba

nadal czekam na API ze storny civl

comment:4 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.525.0.53

comment:5 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.535.0.54

comment:6 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.545.0.55
Note: See TracTickets for help on using tickets.