Opened 18 months ago

Last modified 6 months ago

#37 new ulepszenie

Obsługa tasków

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.55
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przydałoby się zaimplementować funkcjonalność pozwalającą definiować taski, cylindry itp na poczet zawodów.

Change History (8)

comment:1 Changed 18 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.52

comment:2 Changed 18 months ago by Robert Grubba

Definicje zawodów w formacie AAT/S i AAT/D https://www.condor.club/generic/161/

Regulamin PPSG: https://web.archive.org/web/20160327235844/http://ppsg.com.pl/regulamin

Przykładowy Task Obszarowy: https://web.archive.org/web/20160327235431/http://ppsg.com.pl/zadanie1

TODO:

 • OK: zaprojektować strukturę danych zawierających dane o lotach "Pucharowych",
 • przygotować mechanizm dodawania "Pucharów"
 • przygotować mechanizm dodawania "Zadań" do "Pucharów"
 • przygotować mechanizm dodawania "Cylindrów" do "Zadań"
 • IN PROGRESS: przygotować mechanizmy analizowania lotów pod kątem "Zadań"
 • przygotować mechanizmy wyświetlania zestawień lotów dla "Zadań"
 • przygotować mechanizmy wyświetlania tabel podsumowujących "Puchary"
 • przygotować mechanizmy wyświetlania opisów "Zadań"
 • przygotować mechanizmy eksportowania danych dot koordynatów "cylindrów" do popularnych programów
 • przygotować mechanizmy wyświetlania trasy lotu biorącego udział w Zadaniach/Pucharach?
Last edited 17 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:4 Changed 17 months ago by Robert Grubba

 • struktura danych zaprojektowana
 • algorytm wyliczający najlepszą trasę (Obszarówkę AAT/D) w wyznaczonych cylindrach zaimplementowany, przetestowany i zoptymalizowany
Last edited 17 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:5 Changed 15 months ago by Robert Grubba

niestety temat wymaga jeszcze trochę pracy. Nie dam rady zamknąć go do końca marca.

comment:6 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.525.0.53

comment:7 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.535.0.54

comment:8 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.545.0.55
Note: See TracTickets for help on using tickets.