Opened 3 years ago

Last modified 6 months ago

#5 assigned błąd

odtworzenie historycznych zapisów systemu trac

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.55
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

odtworzenie historycznych zapisów systemu trac

Change History (11)

comment:1 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:2 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.475.0.48

comment:3 Changed 3 years ago by Robert Grubba

zrobiłem kopię statyczną trac.pgxc.pl, niezrealizowane zadania będę wklejał tutaj, a wersję statyczną wrzucę gdzieś aby zainteresowani mogli przejrzeć historię prac jakie wykonałem nad LeonardoXC.

comment:4 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:5 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.485.0.49

comment:6 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.495.0.50

comment:7 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.505.0.51

comment:8 Changed 18 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.515.0.52

comment:9 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.525.0.53

comment:10 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.535.0.54

comment:11 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.545.0.55
Note: See TracTickets for help on using tickets.