Opened 2 years ago

Last modified 3 weeks ago

#5 new błąd

Mechanizm eksportu do PDF

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.46
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić mechanizm generowania raportów/stron do plików pdf.

Change History (7)

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

poprawiony widok strony wyświetlanej użytkownikowi po wyborze eksportu konkretnej strony do PDF'a

do poprawienia: zawartość przygotowywanych pdfów

comment:5 Changed 23 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37
Priority: minortrivial

comment:8 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.375.0.42

comment:9 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43

comment:10 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.435.0.44

comment:11 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.445.0.45

comment:12 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.455.0.46
Note: See TracTickets for help on using tickets.