Opened 7 months ago

Last modified 4 weeks ago

#5 new błąd

Mechanizm eksportu do PDF

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić mechanizm generowania raportów/stron do plików pdf.

Change History (6)

comment:1 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.34

comment:2 Changed 4 months ago by Robert Grubba

poprawiony widok strony wyświetlanej użytkownikowi po wyborze eksportu konkretnej strony do PDF'a

do poprawienia: zawartość przygotowywanych pdfów

comment:3 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.345.0.35

comment:4 Changed 7 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.355.0.36

comment:5 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.365.0.37
Priority: minortrivial

comment:6 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Priority: trivialminor
Note: See TracTickets for help on using tickets.