Opened 9 months ago

Last modified 12 days ago

#5 assigned błąd

odtworzenie historycznych zapisów systemu trac

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.50
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

odtworzenie historycznych zapisów systemu trac

Change History (6)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:2 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.475.0.48

comment:3 Changed 5 months ago by Robert Grubba

zrobiłem kopię statyczną trac.pgxc.pl, niezrealizowane zadania będę wklejał tutaj, a wersję statyczną wrzucę gdzieś aby zainteresowani mogli przejrzeć historię prac jakie wykonałem nad LeonardoXC.

comment:4 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:5 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.485.0.49

comment:6 Changed 12 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.495.0.50
Note: See TracTickets for help on using tickets.