Opened 13 months ago

Last modified 8 weeks ago

#5 new błąd

Mechanizm eksportu do PDF

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić mechanizm generowania raportów/stron do plików pdf.

Change History (6)

comment:1 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.34

comment:2 Changed 10 months ago by Robert Grubba

poprawiony widok strony wyświetlanej użytkownikowi po wyborze eksportu konkretnej strony do PDF'a

do poprawienia: zawartość przygotowywanych pdfów

comment:5 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.345.0.37
Priority: minortrivial

comment:6 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.375.0.38

comment:7 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.385.0.40

comment:8 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.405.0.41
Note: See TracTickets for help on using tickets.