Opened 20 months ago

Last modified 2 months ago

#5 new błąd

Mechanizm eksportu do PDF

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.43
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić mechanizm generowania raportów/stron do plików pdf.

Change History (4)

comment:2 Changed 17 months ago by Robert Grubba

poprawiony widok strony wyświetlanej użytkownikowi po wyborze eksportu konkretnej strony do PDF'a

do poprawienia: zawartość przygotowywanych pdfów

comment:5 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37
Priority: minortrivial

comment:8 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.375.0.42

comment:9 Changed 2 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43
Note: See TracTickets for help on using tickets.