Opened 16 months ago

Last modified 8 weeks ago

#5 new błąd

Mechanizm eksportu do PDF

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.42
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić mechanizm generowania raportów/stron do plików pdf.

Change History (3)

comment:2 Changed 13 months ago by Robert Grubba

poprawiony widok strony wyświetlanej użytkownikowi po wyborze eksportu konkretnej strony do PDF'a

do poprawienia: zawartość przygotowywanych pdfów

comment:5 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37
Priority: minortrivial

comment:8 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.375.0.42
Note: See TracTickets for help on using tickets.