#65 closed błąd (fixed)

naprawić linki do paraglidingearth

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić linki do paraglidingearth na stronie lotu (rubryka "Informacja o miejscu");

Change History (3)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37

comment:2 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Poprawione zaciąganie danych, oraz linki do startowisk w okolicy z paraglidingearth. Nie działało ze względu na zmianę formatu danych wyświetlanych przez paraglidignearth.

Last edited 20 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:3 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.