Opened 4 months ago

#59 new ulepszenie

migracja bazy uup

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.55
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

przez kilka bugów raz na jakiś czas zakładają się locki na bazie sqlite z której korzysta aplikacja, trzeba zmigrować do mysql.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.