Opened 16 months ago

#63 new ulepszenie

Widgety Leonardo

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Fajnie byłoby przygotować widgety wyświetlające informacje nt ostatnich lotów użytkowników (ew klubów, rankingów) na zewnętrznych stronach.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.