Opened 14 months ago

Last modified 5 months ago

#45 new błąd

Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.55
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

W chwili obecnej prognozy działają wg współczynników ustalonych ręcznie bazując na źródłach pisanych i mówionych dot konkretnych miejsc.

Mając odpowiednią liczbę logów z danego miejsca, można wykorzystać historyczne zapisy prognoz do trenowania modelów ML i wykorzystać je do analizowania kolejnych prognoz i na bazie tego szacować przyszły warun pod kątem możliwego nalotu i/lub wyniku XC.

TODO:

  • przygtowanie bazy i mikroserwisu obsługującego zbieranie i analizę danych
  • gromadzenie danych dot historycznych lotnych dni (in progress)
  • wybranie modelu Machine Learning do prognozowania wyników w dniach z przyszłymi prognozami
  • zbadanie jak duża baza lotnych dni z danego miejsca zapewni w miarę sensowny wynik
  • testy mechanizmu dla najpopularniejszych miejscówek
  • zintegrowanie mechanizmów z Leonardo i udostępnienie go użytkownikom

Zaletą wdrożenia takiego rozwiązania będzie fakt, że nawet nie wiedząc jakie są optymalne parametry prognoz dla danego startowiska przy odpowiedniej liczbie wgranych logów będzie można z dość dużym prawdopodobieństwem ocenić lotność przyszłych dni. Fajnie byłoby gdyby użytkownicy wgrywali także logi z krótkich zlotów w "słabe dni", powinno to zwiększyć precyzję szacunków.

Change History (4)

comment:1 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:3 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.535.0.54

comment:4 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.545.0.55
Note: See TracTickets for help on using tickets.