#64 closed błąd (fixed)

poprawić linki do kanałów rss

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

linki wyświetlają się błędnie w kanałach rss (strona: https://leonardo.pgxc.pl/strona/rss_conf)

Change History (2)

comment:1 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Naprawione.

comment:2 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.