#60 closed błąd (fixed)

grafiki w nowo dodanych lotach

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.36
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

W nowo dodanych lotach trzeba czekać na załadowanie się wykresów wys, predkosci, noszen itp

Change History (2)

comment:1 Changed 16 months ago by Robert Grubba

zrobione.

comment:2 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.