Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#62 closed zadanie (fixed)

przetłumaczyć opis funkcjonalności klubu

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy przygotować opis funkcjonalności bazując na opisie z dokumentacji leonardo: https://leonardo.pgxc.pl/doc/howto_clubs_in_leonardo.html

Change History (3)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37
Owner: set to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Przetłumaczony i przeredagowany dokument można znaleźć pod adresem: http://pgxc.pl/2018/10/klub-i-liga-w-leonardo/

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.