Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#32 nowy portal civl new somebody zadanie 5.0.55 major
#35 Leonardo API new somebody błąd major
#37 Obsługa tasków new somebody ulepszenie 5.0.55 major
#45 Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna new somebody błąd 5.0.55 major
#59 migracja bazy uup new somebody ulepszenie 5.0.55 major
#60 Załozenie nowej klasyfikacji XC new somebody zadanie major
Note: See TracQuery for help on using queries.