Opened 3 years ago

Closed 12 months ago

#20 closed ulepszenie (fixed)

Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: critical Milestone: 5.0.44
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Można ulepszyć mechanizm rankingu 'best of' (zastosowanego np w przypadku rankingu klifowego):

  • loty z konkretnego startowiska powinny być widoczne w pojedynczej kolumnie,
  • zamiast numerów poprzedzonym znakiem # w nagłówku tabeli powinna znaleźć się nazwa startowiska,
  • jeśli użytkownik nie ma lotu z konkretnego startowiska w tabelce w danej pozycji powinien widnieć odpowiedni symbol,

Change History (3)

comment:1 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Summary: Poprawki kosmetyczne mechanizmów rankingu typu best ofPoprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of

comment:2 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.44
Priority: minorcritical

Mechanizm potrzebny już nie tylko w rankingu klifowym, więc zwiększam priorytet.

comment:3 Changed 12 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

zrobione.

Note: See TracTickets for help on using tickets.