Opened 20 months ago

Last modified 20 months ago

#20 new ulepszenie

Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Można ulepszyć mechanizm rankingu 'best of' (zastosowanego np w przypadku rankingu klifowego):

  • loty z konkretnego startowiska powinny być widoczne w pojedynczej kolumnie,
  • zamiast numerów poprzedzonym znakiem # w nagłówku tabeli powinna znaleźć się nazwa startowiska,
  • jeśli użytkownik nie ma lotu z konkretnego startowiska w tabelce w danej pozycji powinien widnieć odpowiedni symbol,

Change History (1)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Summary: Poprawki kosmetyczne mechanizmów rankingu typu best ofPoprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of
Note: See TracTickets for help on using tickets.