Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#22 closed zadanie (fixed)

Dodać więcej miejscówek na Słowacji

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.32
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodać do raportu więcej miejscówek na Słowacji

Change History (4)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.315.0.32

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Status: newaccepted

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Ze względu na niezbyt optymistyczne prognozy na paralotniową majówkę w Słowacji dodałem do raportu tylko 10 miejscówek:

  • Donovaly,
  • Chopok,
  • Stranik,
  • Podkonickie plese,
  • Chvatimech - kota,
  • Lazna - Brezno,
  • Maly Gapel,
  • Holazne,
  • Javorinka - Cicmany,
  • Revan
Note: See TracTickets for help on using tickets.