Opened 3 weeks ago

Last modified 7 days ago

#22 new zadanie

Dodać więcej miejscówek na Słowacji

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.32
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodać do raportu więcej miejscówek na Słowacji

Change History (2)

comment:1 Changed 13 days ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:2 Changed 7 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.315.0.32
Note: See TracTickets for help on using tickets.