#58 closed błąd (fixed)

Brak możliwości dodania zdjęcia PNG.

Reported by: robert_kluczynski@… Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Kroki do zreprodukowania:

  1. edycja lotu dodanego wcześniej
  2. dodanie zdjęcia .png
  3. zapisanie zmian (bez błędów)

Efekt: brak widocznego zdjęcia w zmienionym locie.
To samo zdjęcie jako jpg przechodzi bez problemów.

Change History (5)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

silnik Leonardo weryfikuje przysyłane zdjęcia pod kątem rozszerzeń jpg/jpeg. W wolnej chwili sprawdzę czy nie wynika to np. z jakichś ograniczeń wykorzystywanych bibliotek. Jeśli tak, to obsłużę scenariusz odpowiednim komunikatem, jeśli nie to pozwolę na wgrywanie plików w formacie png.

Last edited 20 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:2 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37

comment:3 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneBackend
Owner: set to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:4 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Dodana obsługa plików PNG przez backend, dodatkowo na frontendzie ustawione filtrowanie listy plików.

comment:5 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.