Opened 12 months ago

#43 new ulepszenie

dodać wyświetlanie wysokości lądu

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Warto przekonfigurować leonardo tak, aby przy wyświetlaniu wyświetlało wysokość gruntu na wykresie pod mapą.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.