#42 closed zadanie (fixed)

Przygotowanie opisu startowiska - Chłapowo

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: major Milestone: 5.0.35
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

Przygotować opis klifu w Chłapowie.

Change History (2)

comment:1 Changed 18 months ago by Robert Grubba

zrobione, opis dostępny na stronie: https://leonardo.pgxc.pl/startowisko/12477

comment:2 Changed 18 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.