Opened 4 weeks ago

Last modified 4 weeks ago

#44 assigned ulepszenie

metadane na stronie

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.35
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy ustawić poprawne wartości dla metadanych stron z lotami, opisami startowisk itp

Change History (2)

comment:1 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

dodane podstawowe metadane + open graph dla widoków wyświetlających loty i opisy startowisk

comment:2 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Dodałem miniatury śladów lotów + miniatury startowisk.

Note: See TracTickets for help on using tickets.