#38 closed ulepszenie (fixed)

dodanie widgeta fb

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.34
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodać widget pozwalający na zalajkowanie profilu strony z FB.

Change History (2)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

widget wprowadzał za dużo zamieszania do obecnego layoutu, dodałem niewielką ikonę z linkiem do profilu fb strony w nagłówku.

comment:2 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.34
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.