Opened 10 days ago

#36 assigned błąd

Poprawienie widoku wyników search_pilots

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.34
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Do poprawienia wyświetlanie widoku wyników zapytania 'search pilots', który w chwili obecnej nie dostosowuje się dobrze do urzadzen o różnej rozdzielczości ekranu.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.