#36 closed błąd (fixed)

Poprawienie widoku wyników search_pilots

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.34
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Do poprawienia wyświetlanie widoku wyników zapytania 'search pilots', który w chwili obecnej nie dostosowuje się dobrze do urzadzen o różnej rozdzielczości ekranu.

Change History (2)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

zrobione.

comment:2 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.