Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#15 closed zadanie (fixed)

Przygotowanie opisu startowiska - Krynica Morska

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: minor Milestone: 5.0.33
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

W miarę możliwości i czasu należy dodać porządny opis startowiska Krynica Morska do bazy startowisk.
W chwili obecnej przygotowane ładne opisy dla:

  • Mechelinki
  • Dębina

Change History (6)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Type: błądzadanie

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.32

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.33

comment:5 Changed 2 years ago by Robert Grubba

opis startowiska dostępny pod adresem: https://leonardo.pgxc.pl/startowisko/17005

comment:6 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.