Opened 3 weeks ago

Last modified 8 days ago

#15 new zadanie

Przygotowanie opisu startowiska - Krynica Morska

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: minor Milestone:
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

W miarę możliwości i czasu należy dodać porządny opis startowiska Krynica Morska do bazy startowisk.
W chwili obecnej przygotowane ładne opisy dla:

  • Mechelinki
  • Dębina

Change History (3)

comment:1 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Type: błądzadanie

comment:2 Changed 9 days ago by Robert Grubba

Priority: majorminor

comment:3 Changed 8 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.32
Note: See TracTickets for help on using tickets.