Opened 3 weeks ago

Last modified 3 weeks ago

#16 new zadanie

Weryfikacja struktury URL'i

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Weryfikacja struktury URL'i, tak aby były bardziej przyjazne pod kątem SEO.

Change History (2)

comment:1 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneBackend
Owner: set to somebody

comment:2 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Type: błądzadanie
Note: See TracTickets for help on using tickets.