Opened 8 weeks ago

Closed 8 weeks ago

#16 closed zadanie (fixed)

aktualizacja systemu

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.49
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba zaktualizować system serwera na którym działają usługi związane z Polskim Serwerem LeonardoXC

Change History (2)

comment:1 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

zrobione

comment:2 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.