Opened 16 months ago

Closed 14 months ago

Last modified 14 months ago

#16 closed zadanie (fixed)

Weryfikacja struktury URL'i

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.33
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Weryfikacja struktury URL'i, tak aby były bardziej przyjazne pod kątem SEO.

Change History (6)

comment:1 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneBackend
Owner: set to somebody

comment:2 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Type: błądzadanie

comment:3 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.33

comment:4 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Uruchomiłem już tryb 'SEO-friendly', pozostaje jeszcze zastanowienie się nad bardziej polską wersją.

comment:5 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:6 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Główne drzewo URL'i przetłumaczone, na razie zostawiam tak bo przy mocniejszym wgłębianiu się w polonizację linków trochę śmiesznie to zaczynało wyglądać.

Last edited 14 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.