Opened 3 weeks ago

Last modified 3 hours ago

#14 accepted ulepszenie

Dodanie mechanizmu publikacji w social media

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.32
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodanie mechanizmu ułatwiającego szybkie udostępnianie lotów na portalach społecznościowych takich jak Facebook, GooglePlus itp.

Change History (4)

comment:1 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.32
Summary: Dodanie mechanizmu publikacji na fbDodanie mechanizmu publikacji w social media

comment:3 Changed 7 hours ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

sekcja z linkami do współdzielenia w mediach społecznościowych dodana na stronie lotu, przy okazji ukrycie sekcji powiązane strony jeśli nie ma żadnych linków.

Last edited 7 hours ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:4 Changed 3 hours ago by Robert Grubba

dodanie sekcji z ikonkami na stronie szczegółów dot startowisk.

Note: See TracTickets for help on using tickets.