Opened 7 months ago

Closed 7 months ago

#10 closed ulepszenie (fixed)

Lista startowisk Sudety

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.47
Component: raporty pogodowe Version:
Keywords: Cc:

Description

Cześć.

Lista w rejonach do latania "Startowiska paralotniowe Sudety" nie zawiera Andrzejówki i Bukowca, ale sam opis np. Andrzejówki jest na Leonardo.
Na mapie startowisk w Sudetach, również nie widać obu startowisk.

Pozdrawiam,
Robert

Change History (4)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

zrobione.

comment:2 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.47

comment:3 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Component: frontendraporty pogodowe

comment:4 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.