Opened 2 years ago

Last modified 2 years ago

#10 new zadanie

Przygotowanie sekcji pomocy

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone:
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

Rozpatrzyć przygotowanie sekcji pomocy / serii wpisów instruktażowych nt korzystania z aplikacji leonardo.pgxc.pl

Change History (1)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Component: BackendTreści
Note: See TracTickets for help on using tickets.