Opened 8 months ago

Closed 8 months ago

#9 closed błąd (fixed)

zdublowane konta

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.47
Component: frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Leonardo niepoprawnie weryfikował nowych użytkowników - można było założyć konto z taką samą nazwą użytkownika blokując dostęp do aplikacji.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Poprawione.

comment:2 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.