Opened 16 months ago

Last modified 3 weeks ago

#9 new ulepszenie

Zakładka VisuGPS/doarama

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.43
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Zweryfikować możliwość dodania na stronie z detalami dot lotu dodatkowej (obok googlemaps, komentarzy i zdjęć) zakładki zawierającej obraz doarama / visugps.

Change History (4)

comment:1 Changed 16 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Trzeba rozpatrzyć wdrożenie bibliotek Cesium, w połączeniu z naprawionym generatorem KML/KMZ (#6) mogą powstać ciekawe efekty.

Przy okazji mogłoby to trochę obniżyć ew koszta związane z korzystaniem z google maps.

Last edited 9 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:8 Changed 2 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.42

comment:9 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43
Note: See TracTickets for help on using tickets.