Opened 13 months ago

Last modified 4 months ago

#9 accepted ulepszenie

Zakładka VisuGPS/doarama

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Zweryfikować możliwość dodania na stronie z detalami dot lotu dodatkowej (obok googlemaps, komentarzy i zdjęć) zakładki zawierającej obraz doarama / visugps.

Change History (6)

comment:1 Changed 13 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Trzeba rozpatrzyć wdrożenie bibliotek Cesium, w połączeniu z naprawionym generatorem KML/KMZ (#6) mogą powstać ciekawe efekty.

Przy okazji mogłoby to trochę obniżyć ew koszta związane z korzystaniem z google maps.

Last edited 6 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:4 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.39

comment:5 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

comment:6 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.395.0.40

comment:7 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.405.0.41
Note: See TracTickets for help on using tickets.