Opened 7 months ago

Last modified 2 days ago

#9 new ulepszenie

Zakładka VisuGPS/doarama

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.38
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Zweryfikować możliwość dodania na stronie z detalami dot lotu dodatkowej (obok googlemaps, komentarzy i zdjęć) zakładki zawierającej obraz doarama / visugps.

Change History (3)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 2 days ago by Robert Grubba

Trzeba rozpatrzyć wdrożenie bibliotek Cesium, w połączeniu z działającym generatorem KML/KMZ mogą powstać ciekawe efekty.

Przy okazji mogłoby to trochę obniżyć ew koszta związane z korzystaniem z google maps.

comment:3 Changed 2 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.38
Note: See TracTickets for help on using tickets.