Opened 5 months ago

Last modified 5 months ago

#9 new ulepszenie

Zakładka VisuGPS/doarama

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Zweryfikować możliwość dodania na stronie z detalami dot lotu dodatkowej (obok googlemaps, komentarzy i zdjęć) zakładki zawierającej obraz doarama / visugps.

Change History (1)

comment:1 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend
Note: See TracTickets for help on using tickets.