Opened 2 years ago

Last modified 2 months ago

#9 new ulepszenie

Zakładka VisuGPS/doarama

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.46
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Zweryfikować możliwość dodania na stronie z detalami dot lotu dodatkowej (obok googlemaps, komentarzy i zdjęć) zakładki zawierającej obraz doarama / visugps.

Change History (7)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Trzeba rozpatrzyć wdrożenie bibliotek Cesium, w połączeniu z naprawionym generatorem KML/KMZ (#6) mogą powstać ciekawe efekty.

Przy okazji mogłoby to trochę obniżyć ew koszta związane z korzystaniem z google maps.

Last edited 22 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:8 Changed 15 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.42

comment:9 Changed 14 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.425.0.43

comment:10 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.435.0.44

comment:11 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.445.0.45

comment:12 Changed 2 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.455.0.46
Note: See TracTickets for help on using tickets.