Opened 2 years ago

Closed 22 months ago

#11 closed zadanie (fixed)

Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.37
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

W chwili obecnej tracki można wgrywać na leonardo przez interfejs webowy lub bezpośrednio z aplikacji FlyMe.

Należy wypytać twórców innych aplikacji mobilnych do rejestrowania lotów nt możliwości integracji z leonardo.pgxc.pl

Change History (6)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Pytanie poszło do twórców XCTrack'a: https://gitlab.com/xcontest-public/xctrack-public/issues/227

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

w przypadku XCTracka raczej nie ma dyskusji, twórca odpisał mi iż XCTrack to feature xcontest.org i nie zamierza dodawać wgrywania na inne platformy.

Znalazłem podobny wątek dot LK8000 i z tego co widzę twórcy nie są tak zamknięci na sugestie. Jest ziarno nadziei, dodałem swoje 3 gorsze do wątku. Zobaczymy jak się sprawa potoczy: https://github.com/LK8000/LK8000/issues/1097

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

poszły kolejne zapytania - do twórców livetrack24 i xcsoar.

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

gdyby ktoś chciał przyspieszyć automatyczne wgrywanie z XCSoar, to można próbować dopytywać o czas realizacji w wątku: https://bugs.xcsoar.org/ticket/3903;

Podobnie z LK8000 - odnośnik do wątku: https://github.com/LK8000/LK8000/issues/1097

Last edited 2 years ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:5 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.37

comment:6 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.