Opened 7 months ago

Closed 7 months ago

Last modified 7 months ago

#11 closed błąd (fixed)

Błędny G-Record

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.47
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Leonardo czasami błędnie uznaje że G-Record jest nieprawidłowy

Change History (4)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Problem pojawiał się przy plikach z suffixami pisanymi dużymi literami. Poprawione.

comment:2 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.47

comment:3 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:4 Changed 7 months ago by Robert Grubba

dodałem poprawkę dla dodawania z paczki zip

Note: See TracTickets for help on using tickets.