Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#7 closed ulepszenie (fixed)

Sprite generator

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.36
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba zweryfikować działanie mechanizmu "sprite generator", który odpowiedzialny jest m.in. za dodawanie logo producentów skrzydeł na wielu podstronach (rankingi itd). Po aktualizacji dodać brakujące marki.

Change History (3)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Zrobione, przy okazji dodane ikonki marek:

  • Air-Sport,
  • Triple Seven,
  • Scheibe (szybowce)

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.36

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.