Opened 5 months ago

#7 new ulepszenie

Sprite generator

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba zweryfikować działanie mechanizmu "sprite generator", który odpowiedzialny jest m.in. za dodawanie logo producentów skrzydeł na wielu podstronach (rankingi itd). Po aktualizacji dodać brakujące marki.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.