Opened 9 months ago

Closed 6 months ago

#7 closed ulepszenie (fixed)

weryfikacja stref bazując na danych z UUP

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.48
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba wdrożyć mechanizmy:

  • pobierające i archiwizujące dane z airspace.pansa.pl
  • wyświetlające obecny UUP
  • wyświetlające archiwalny UUP
  • weryfikujące loty pod kątem rezerwacji z AUP/UUP

Change History (7)

comment:1 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Przygotowany mechanizm pobierający, aktualizujący i archiwizujący dane z airspace.pansa.pl

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:3 Changed 8 months ago by Robert Grubba

przygotowałem stronę wyświetlającą archiwalne zapisy uup -> http://uup.pgxc.pl

comment:4 Changed 8 months ago by Robert Grubba

przygotowałem interfejs API z danymi dotyczącymi danymi stref z konkretnych dni.

comment:5 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.475.0.48

comment:6 Changed 6 months ago by Robert Grubba

LeonardoXC zostało zaktualizowane, od teraz każdy nowo wgrany lot w sekcji "Strefy na trasie" obok strefy będzie miał informację na temat statusu strefy z konkretnego dnia:

  • 'Planowana',
  • 'Aktywowana',
  • 'Nieplanowana, nieaktywowana',
  • 'Brak danych o rezerwacji/aktywacji'.

Dane dotyczące aktywacji stref gromadzone są od dnia 25 marca 2021, starsze loty będą miały ostatni ze statusów.

comment:7 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.