Opened 3 months ago

Last modified 6 weeks ago

#7 assigned ulepszenie

weryfikacja stref bazując na danych z UUP

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.48
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba wdrożyć mechanizmy:

  • pobierające i archiwizujące dane z airspace.pansa.pl
  • wyświetlające obecny UUP
  • wyświetlające archiwalny UUP
  • weryfikujące loty pod kątem rezerwacji z AUP/UUP

Change History (5)

comment:1 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Przygotowany mechanizm pobierający, aktualizujący i archiwizujący dane z airspace.pansa.pl

comment:2 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:3 Changed 3 months ago by Robert Grubba

przygotowałem stronę wyświetlającą archiwalne zapisy uup -> http://uup.pgxc.pl

comment:4 Changed 3 months ago by Robert Grubba

przygotowałem interfejs API z danymi dotyczącymi danymi stref z konkretnych dni.

comment:5 Changed 6 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.475.0.48
Note: See TracTickets for help on using tickets.