Opened 3 months ago

Last modified 3 days ago

#8 new ulepszenie

Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.34
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba zbadać, co można dodatkowo serwować korzystając z Content Delivery Network. W chwili obecnej są to grafiki dot. wykresów na stronach lotów oraz dodawanych przez użytkowników zdjęć.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 days ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.34

comment:2 Changed 3 days ago by Robert Grubba

wyświetlanie ikon profilowych użytkowników z CDN

Note: See TracTickets for help on using tickets.