Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#8 closed ulepszenie (fixed)

Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.34
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba zbadać, co można dodatkowo serwować korzystając z Content Delivery Network. W chwili obecnej są to grafiki dot. wykresów na stronach lotów oraz dodawanych przez użytkowników zdjęć.

Change History (6)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.34

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

wyświetlanie ikon profilowych użytkowników z CDN

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:5 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: reopenedassigned

comment:6 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.