Opened 8 months ago

Closed 8 months ago

#8 closed błąd (fixed)

leonardo nie wysyła maili

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: critical Milestone: 5.0.47
Component: inne Version:
Keywords: Cc:

Description

Niestety po przeniesieniu aplikacji LeonardoXC do chmury amazona, serwis przestał wysyłać emaile (aktywacje, przypomnienia haseł itp). Napisałem do supportu z prośbą o odblokowanie wychodzących maili i czekam na rozpatrzenie mojego wniosku. W międzyczasie będę aktywować konta ręcznie.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

Naprawione.

Note: See TracTickets for help on using tickets.