Opened 3 weeks ago

#8 new ulepszenie

Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Trzeba zbadać, co można dodatkowo serwować korzystając z Content Delivery Network. W chwili obecnej są to grafiki dot. wykresów na stronach lotów oraz dodawanych przez użytkowników zdjęć.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.