Opened 3 years ago

Closed 3 years ago

#6 closed błąd (duplicate)

weryfikacja stref bazując na AUP

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.48
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

W związku z zapotrzebowaniem, przydałoby się wdrożyć weryfikację dziennych rezerwacji stref lotniczych względem AUP/BSP. Dane będą zaciągane bezpośrednio z airspace.pansa.pl

Change History (2)

comment:1 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 3 years ago by Robert Grubba

Resolution: duplicate
Status: newclosed

duplikat #7

Note: See TracTickets for help on using tickets.