Opened 2 years ago

Closed 22 months ago

#6 closed błąd (fixed)

Naprawienie generowania plików do Google Earth

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.37
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Należy naprawić generowanie plików dla Google Earth (kmz/kml), w chwili obecnej wyświetlanie wyłączona na PRD więc niski prio.

Change History (4)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)
Milestone: 5.0.37
Summary: Naprawienie podglądu do Google EarthNaprawienie generowania plików do Google Earth

comment:3 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Zrobione, teraz z na listingach lotów / stronach lotów można pobierać pliki kml/kmz.

comment:4 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.