Opened 5 months ago

Last modified 5 months ago

#6 new błąd

Naprawienie podglądu do Google Earth

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy naprawić podgląd Google Earth, w chwili obecnej wyświetlanie wyłączona na PRD więc niski prio.

Change History (1)

comment:1 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend
Note: See TracTickets for help on using tickets.