#66 closed ulepszenie (fixed)

zaktualizować pogodowy raport klifowy

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.37
Component: Raport pogodowy Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodać Białogórę do automatycznego raportu pogodowego.

Change History (1)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.