Opened 7 months ago

Closed 4 months ago

#55 closed błąd (wontfix)

Widget paraglidigng earth

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.54
Component: frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Nie działa widget paraglidingearth wyświetlany na stronie lotu, trzeba sprawdzić dlaczego.

Change History (2)

comment:1 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Okazało się, że w tym przypadku najzwyczajniej nie było startowiska w bazie paraglidingearth

comment:2 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Resolution: wontfix
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.