Opened 4 months ago

Closed 3 weeks ago

#56 closed zadanie (fixed)

Przygotować tabelę rankingową Kulawe Ptaki

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: major Milestone: 5.0.55
Component: inne Version:
Keywords: Cc:

Description

Ranking dla pilotów wyszkolonych w akcji fundacji Podaj Dalej.

Change History (1)

comment:1 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ranking przygotowany, lotów jeszcze nie ma ze względu na czas trwania sezonu wybrany przez ogranizatora.

Note: See TracTickets for help on using tickets.