#56 closed ulepszenie (fixed)

zaktualizować listę marek paralotniowych

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.36
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Należy zaktualizować listę marek paralotniowych + dodać ikony producentów.

Change History (3)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Do dodania marki:

 • Adventure,
 • AirG Products,
 • BGD,
 • Davinci Gliders,
 • Element,
 • Flow Gliders,
 • FlyFat.ch,
 • Flying planet (tylko ikona)
 • KimFly
 • Level Wings,
 • Maya,
 • MCC Aviation,
 • Neo,
 • ParaAvis,
 • PHI,
 • PPG Korea,
 • Skyman,
 • Sun Gliders,
 • Sup'Air

comment:2 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.36

Producenci z powyższej listy dodani wraz z logotypami marek, przy okazji poprawione kilka brakujących ikon

comment:3 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.