#54 closed błąd (fixed)

poprawienie strony lotów

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.36
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Na stronach lotów kontrolki powiększania lotu oraz ludzik od street view przykryte są ramką z danymi nt lotów.

Change History (3)

comment:1 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Kontrolki zoom'u i ludzik ze street view przeniesione do lewego górnego rogu.

comment:2 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:3 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.