Opened 8 months ago

Closed 8 months ago

#54 closed błąd (fixed)

Aktualizacja paska newsow

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.54
Component: frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Z jakiegoś powodu nie wyświetla się newsfeed blogowy na górnym pasku

Change History (2)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Problem rozwiązany, parser xml'a pluł warningami że względu na kolejność tagów RSS w jednym z ostatnich postów.

comment:2 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.