#52 closed ulepszenie (fixed)

Poprawienie metadanych na stronie statystyk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.36
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Uatrakcyjnić wyświetlanie strony statystyk pilota współdzielonych na stronach portali społecznościowych

Change History (2)

comment:1 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Dodana miniatura mapy z miejscami w których latał użytkownik, informacje o liczbie lotów, całkowitym nalocie i rekordowym locie.

comment:2 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.