Opened 8 months ago

Closed 8 months ago

#52 closed ulepszenie (fixed)

Róża wiatrów dla startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.53
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Mozna tworzyć róże wiatru automatycznie generowane na bazie historycznych danych pogodowych zgłoszonych przez użytkowników lotów.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

Róża wiatrów z danymi pogodowymi dot archiwalnych lotów znajduje się na strona opisów startowisk, z których zgłoszono 30 lub więcej lotów.

Note: See TracTickets for help on using tickets.