#51 closed ulepszenie (fixed)

Edycja startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.42
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Po dodaniu nowego startowiska edycję opisu itp może wykonać tylko administrator. Warto byłoby dać możliwość edycji pilotowi, który pierwszy wykonał lot z tego miejsca.

Change History (1)

comment:1 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)
Milestone: 5.0.42
Resolution: fixed
Status: newclosed

Nie ma możliwości bezpośredniej edycji startowisk, ale zalogowani użytkownicy na stronie startowiska zobaczą przycisk pozwalający szybko zgłosić wniosek o zmianę informacji o danym startowisku.

Note: See TracTickets for help on using tickets.