Opened 8 months ago

#51 new ulepszenie

Edycja startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Po dodaniu nowego startowiska edycję opisu itp może wykonać tylko administrator. Warto byłoby dać możliwość edycji pilotowi, który pierwszy wykonał lot z tego miejsca.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.