#50 closed zadanie (fixed)

wsparcie migracji z XCC na Leonardo

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: major Milestone: 5.0.36
Component: Nieprzypisane Version:
Keywords: Cc:

Description

Przygotować skrypty ułatwiające migrację z XCC na Leonardo.

Change History (2)

comment:1 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Skrypt do migracji lotów z XCC zrobiony.

Przy okazji przygotowałem analogiczny skrypt do migracji z XCP.

comment:2 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.