Opened 8 months ago

Closed 7 months ago

#49 closed ulepszenie (someday maybe)

Pliki GPX vs Leonardo

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone:
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

sprawdzić czy da się w jakiś prosty sposób wgrywać pliki GPX bez dodatkowych konwerterów

Change History (2)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.36
Priority: minortrivial

kwestia konwersji plików gpx dotyczyła innego portalu, obniżam priorytet

comment:2 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Resolution: someday maybe
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.