Opened 10 months ago

Closed 9 months ago

Last modified 4 weeks ago

#49 closed ulepszenie (someday maybe)

Pliki GPX vs Leonardo

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone: 5.0.39
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

sprawdzić czy da się w jakiś prosty sposób wgrywać pliki GPX bez dodatkowych konwerterów

Change History (3)

comment:1 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.36
Priority: minortrivial

kwestia konwersji plików gpx dotyczyła innego portalu, obniżam priorytet

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Resolution: someday maybe
Status: newclosed

comment:3 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.39
Note: See TracTickets for help on using tickets.