Opened 2 years ago

Closed 17 months ago

#4 closed ulepszenie (wontfix)

VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.40
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Trzeba zastanowić się nad dodaniem linka do VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników. Otwieranie podglądu trzeba weryfikować mechanizmem captcha.

Change History (5)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:3 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.39

comment:4 Changed 19 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.395.0.40

comment:5 Changed 17 months ago by Robert Grubba

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Niestety serwis VisuGPS od jakiegoś czasu już nie działa tak jak powinien, bardziej niż nad tym tematem należałoby pomyśleć o uruchomieniu podobnego serweisu lokalnie a nie linkowanie do victorb.fr.

Note: See TracTickets for help on using tickets.