Opened 9 months ago

Last modified 8 weeks ago

#4 new ulepszenie

VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.39
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Trzeba zastanowić się nad dodaniem linka do VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników. Otwieranie podglądu trzeba weryfikować mechanizmem captcha.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:3 Changed 8 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.39
Note: See TracTickets for help on using tickets.