Opened 11 months ago

Last modified 7 weeks ago

#4 new ulepszenie

VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.40
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Trzeba zastanowić się nad dodaniem linka do VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników. Otwieranie podglądu trzeba weryfikować mechanizmem captcha.

Change History (4)

comment:1 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 11 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:3 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.39

comment:4 Changed 7 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.395.0.40
Note: See TracTickets for help on using tickets.