Opened 7 months ago

Last modified 7 months ago

#4 new ulepszenie

VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Trzeba zastanowić się nad dodaniem linka do VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników. Otwieranie podglądu trzeba weryfikować mechanizmem captcha.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend
Note: See TracTickets for help on using tickets.