Opened 9 months ago

Closed 8 months ago

#4 closed błąd (fixed)

przywrócenie dynamicznej wersji wordpressa

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.47
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

przywrócenie dynamicznej wersji wordpressa

Change History (4)

comment:1 Changed 8 months ago by Robert Grubba

w chwilo obecnej przygotowałem statyczną wersję wordpressa, wersja dynamiczna w przygotowaniu.

comment:2 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:3 Changed 8 months ago by Robert Grubba

podstawowa wersja pozwalająca na dodawanie/edytowanie treści gotowa, wygląda podobnie do wordpressa ale ma inne bebechy.

Za jakiś czas oprogramuję dodawanie komentarzy itp.

comment:4 Changed 8 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.