Opened 21 months ago

Closed 21 months ago

Last modified 21 months ago

#46 closed błąd (fixed)

Problem z wyświetlaniem map na stronach lotu

Reported by: anonymous Owned by: somebody
Priority: critical Milestone: 5.0.35
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

na mapach wyświetla się informacja że jest to wersja developerska google maps i brakuje klucza

Change History (3)

comment:1 Changed 21 months ago by Robert Grubba

Component: NieprzypisaneBackend
Milestone: 5.0.35
Owner: set to somebody
Resolution: fixed
Status: newclosed

naprawione

comment:2 Changed 21 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:3 Changed 21 months ago by Robert Grubba

naprawione, problem z jakiegoś dziwnego powodu wyrywkowo pojawiał się po przejściu na "seo-url"

Note: See TracTickets for help on using tickets.