Opened 3 months ago

#41 new ulepszenie

Zmiany na stronie głównej

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przydałaby się sekcja z listą ostatnio dodanych lotów na stronie głównej.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.