Opened 2 years ago

Last modified 20 months ago

#41 new ulepszenie

ostatnio dodane loty na stronie głównej

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: trivial Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przydałaby się sekcja z listą ostatnio dodanych lotów na stronie głównej.

Change History (1)

comment:1 Changed 20 months ago by Robert Grubba

Summary: Zmiany na stronie głównejostatnio dodane loty na stronie głównej
Note: See TracTickets for help on using tickets.