Opened 9 months ago

Last modified 4 months ago

#40 new błąd

weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.40
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Wystąpił problem z weryfikacją G-Rekordu przy wgrywaniu tracka bezpośrednio z FlyMe.

Trzeba:

  • zbadać czy problem występuje na wielu urządzeniach,
  • monitorować czy wystąpi ponownie,

Jeśli jest powtarzalny to wyeliminować przyczynę :)

Change History (3)

comment:3 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.345.0.37

comment:4 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.375.0.38

comment:5 Changed 4 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.385.0.40
Note: See TracTickets for help on using tickets.