Opened 3 years ago

Closed 23 months ago

#40 closed błąd (fixed)

weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.41
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Wystąpił problem z weryfikacją G-Rekordu przy wgrywaniu tracka bezpośrednio z FlyMe.

Trzeba:

  • zbadać czy problem występuje na wielu urządzeniach,
  • monitorować czy wystąpi ponownie,

Jeśli jest powtarzalny to wyeliminować przyczynę :)

Change History (4)

comment:5 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.345.0.40

comment:6 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.405.0.41

comment:7 Changed 23 months ago by Robert Grubba

naprawione.

comment:8 Changed 23 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.