Opened 4 weeks ago

Last modified 3 weeks ago

#40 new błąd

weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: 5.0.35
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Wystąpił problem z weryfikacją G-Rekordu przy wgrywaniu tracka bezpośrednio z FlyMe.

Trzeba:

  • zbadać czy problem występuje na wielu urządzeniach,
  • monitorować czy wystąpi ponownie,

Jeśli jest powtarzalny to wyeliminować przyczynę :)

Change History (1)

comment:1 Changed 3 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.345.0.35
Note: See TracTickets for help on using tickets.