Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

#39 closed zadanie (fixed)

Startowisko Jastrzębia Góra

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.34
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

Opracować opis klifu w Jastrzębiej Górze i dodać do bazy startowisk leonardo.

Change History (1)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Zakończone. Opis dostępny pod adresem https://leonardo.pgxc.pl/startowisko/17010

Note: See TracTickets for help on using tickets.