Opened 10 months ago

Closed 9 months ago

#3 closed ulepszenie (fixed)

Dodanie sekcji RSS z aktualnościami

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.32
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

Na stronie głównej należy dodać kanał RSS z informacjami nt aktualizacji aplikacji.

Change History (6)

comment:1 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend

comment:2 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Summary: Dodanie sekcji RSS z aktualizacjami stronyDodanie sekcji RSS z aktualnościami

comment:3 Changed 10 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.32

comment:4 Changed 9 months ago by Robert Grubba

W chwili obecnej uruchomiony newsfeed, trzeba zautomatyzować jego aktualizację

Version 0, edited 9 months ago by Robert Grubba (next)

comment:5 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newaccepted

comment:6 Changed 9 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

proces automatycznej aktualizacji newsów z górnego pasku na bazie postów z pgxc.pl zakończony

Note: See TracTickets for help on using tickets.