Opened 9 months ago

Closed 7 weeks ago

#3 closed błąd (fixed)

odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.49
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych

Change History (3)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.475.0.48

comment:2 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.485.0.49

comment:3 Changed 7 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed

Mechanizmy prezentacji pogody na najbliższe 3 dni naprawione.

Note: See TracTickets for help on using tickets.