Opened 3 months ago

Last modified 6 weeks ago

#3 new błąd

odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.48
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych

Change History (1)

comment:1 Changed 6 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.475.0.48
Note: See TracTickets for help on using tickets.