Opened 2 years ago

Last modified 2 years ago

#2 new ulepszenie

Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Frontend Version:
Keywords: Cc:

Description

W chwili obecnej layout strony wygląda archaicznie, trzeba odświeżyć zarówno układ jak i wygląd strony.

Change History (1)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Component: BackendFrontend
Note: See TracTickets for help on using tickets.