Opened 9 months ago

Closed 12 days ago

#2 closed zadanie (fixed)

odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz na najbliższy weekend

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: major Milestone: 5.0.49
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz na najbliższy weekend

Change History (5)

comment:1 Changed 7 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.475.0.48

comment:2 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.485.0.49

comment:3 Changed 7 weeks ago by Robert Grubba

Po krótkich przemyśleniach zmienię mechanizm na wyświetlający "prognozy na jutro". Prace postępują, funkcjonalność powinna zacząć działać na dniach.

comment:4 Changed 7 weeks ago by Robert Grubba

Mechanizm działa i zastąpił sekcję "Prognoza na weekend" na stronie głównej. Do dopracowania graficznie...

comment:5 Changed 12 days ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.