Opened 14 months ago

#33 new ulepszenie

Logowanie przez FB

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Przyszłościowo, warto byłoby zaimplementować opcję logowania przez FB.

https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/web

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.