Opened 11 days ago

Last modified 11 days ago

#34 new ulepszenie

Ulepszenie stron startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Automatyczne pobieranie danych takich jak np. dopuszczalne kierunki wiatru czy linki do stron meteo z bazy danych skryptów automatycznych raportów pogodowych.

Change History (1)

comment:1 Changed 11 days ago by Robert Grubba

Summary: Ulepszenie opisów startowiskUlepszenie stron startowisk
Note: See TracTickets for help on using tickets.