Opened 2 years ago

Closed 22 months ago

#34 closed ulepszenie (fixed)

Ulepszenie stron startowisk

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: minor Milestone: 5.0.35
Component: Backend Version:
Keywords: Cc:

Description (last modified by Robert Grubba)

Automatyczne pobieranie danych takich jak np. dopuszczalne kierunki wiatru czy linki do stron meteo z bazy danych skryptów automatycznych raportów pogodowych.

Dodanie dodatkowych informacji jak np.:

  • całkowity nalot zgłoszony z danego miejsca,
  • pilot zgłaszający największą liczbę lotów z danego miejsca,
  • najwyższa wysokość zdobyta w trakcie lotu z danego miejsca,

itp

Change History (6)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Summary: Ulepszenie opisów startowiskUlepszenie stron startowisk

comment:2 Changed 23 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)
Milestone: 5.0.35

comment:3 Changed 23 months ago by Robert Grubba

dodane informacje:

  • rekord miejsca (olc)
  • największy nalot ze startowiska
  • najwięcej startów ze startowiska
  • łączny nalot użytkowników

comment:4 Changed 23 months ago by Robert Grubba

Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:5 Changed 22 months ago by Robert Grubba

dodany rekord przewyższenia.

comment:6 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.