Opened 2 years ago

Closed 2 years ago

Last modified 2 years ago

#17 closed ulepszenie (fixed)

Przygotowanie narzędzia do zgłaszania błędów / pomysłów

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.31
Component: Datacenter Version:
Keywords: Cc:

Description

W celu zwiększenia transparentności należy udostępnić użytkownikom końcowym narzędzie pozwalające:

  • zgłaszać zaobserwowane błędy
  • zgłaszać pomysły na nowe funkcjonalności / poprawienie istniejących
  • przeglądać zgłoszone pomysły / informacje nt błędów
  • przeglądać historię aktualizacji / poprawek
  • przeglądać planowane terminy / szczegóły wdrożeń przygotowanych rozwiązań

Change History (4)

comment:1 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Status: newaccepted

comment:2 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Wdrożony system Trac:

  • wstępna konfiguracja,
  • aktualizacja ustawień loadbalancera,
  • przygotowanie systemu self-healingu serwisu,
  • dodanie do mechanizmu automatycznych backupów

comment:3 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

zrobione, aplikacja dostępna pod adresem trac.pgxc.pl, niezalogowani użytkownicy mogą dodawać zgłoszenia po przejściu przez captchę.

comment:4 Changed 2 years ago by Robert Grubba

Summary: Udostępnienie narzędzia do zgłaszania błędów / pomysłówPrzygotowanie narzędzia do zgłaszania błędów / pomysłów
Note: See TracTickets for help on using tickets.